AR SGEUL GA SGAPADH – An Toradh

Thàinig a’ chiad tachartas mhòr le CeangalG, co-labhairt Ar Sgeul Ga Sgapadh, gu crìch an dèidh dà latha nan togail-inntinn ann an Tìr Chonaill le gairm gu gnìomh gu luchd-obrachaidh turasachd chultarail.

Agus e a’ cur ceann is casan air a’ cho-labhairt a chaidh a chumail fo sgàil Earagail ainmeil àlainn Thìr Chonaill, dh’innis Manaidsear-margaideachd CheangalG Concubhar Ó Liatháin do chòrr is 100 riochdaire gun robh an t-àm aca gnìomh a ghabhail a-nis gus còig bathair ùra ceangailte ri turasachd chultarail a chruthachadh ro dheireadh 2014.

“B’ e amas na co-labhairt gnìomh a spreagadh agus toirt air daoine beachdachadh ann an dòighean ùra mun dòigh as fheàrr gus ar sgeul a reic” thuirt Concubhar. “Chaidh a’ cho-labhairt a chur ri chèile a rèir seo le òraidean nan togail-inntinn bho eòlaichean is luchd-cleachdaidh agus buidhnean-obrach an uair sin gus daoine a threòrachadh air an rathad cheart agus anns an dealachadh gairm gu gnìomh.”

Included in the picture is Concubhar Ó LIatháin - CeangalG Marketing Manager,  Claire Nic Neacail - CeangalG, Alasdair Morrison Administrator - CeangalG Director, Donnchadh Mac Fhionnlaioch, Aire Stait/Ministor of State, and Fionbar Ó Baoill - CeangalG Training Manager.

Am ministear McGinley a’ cur ar làrach-lìon air bhog aig Co-labhairt Ar Sgeul ga Sgapadh. Ministear na Stàite airson a’ Ghàidhealtachd, Donncha Mac Fhionnlaoich a’ cur www.ceangalg.net air bhog aig tachartas ron cho-labhairt.
San dealbh tha Concubhar Ó Llatháin – Manaidsear Margaidheachd CeangalG, Claire Nic Neacail Rùnaire CeangalG, Alasdair Moireasdan Stiùiriche CeangalG, Donnchadh Mac Fhionnlaoich Ministear na Stàite agus Fionbar Ó Baoil Manaidsear Trèanaidh CeangalG.

RTE RnaG presenter Áine Ní Chuirreáin with Loretta Ní Ghabháin, Social Media Expert, from LORG Media at our Selling Our Story conference.

Áine Ní Chuirreáin bho RTE RnG le Loretta Ní Ghabháin, Eòlaiche nam Meadhan Sòisealta bho LORG Media aig ar co-labhairt Ar Sgeul ga Sgapadh.