Fios thugainn

Ma tha sibh ag iarraidh conaltradh a dhèanamh rinn no ma tha barrachd fiosrachaidh mu chàil an lùib a’ phròiseict a dhìth oirbh, gheibh sibh fiosrachadh gu h-ìseal.

Post-dealain: failte@ceangalg.net

Fòn: +44 (0) 1471 888352

Post:

CeangalG, Oifis na h-Alba | Fàs, Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach, Alba, IV44 8RQ

CeangalG, Oifis Èireann a Tuath | Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Rathad nam Fàl, Ceathramh na Gàidhealtachd, Beul Feirste, BT12 6AH

CeangalG, Oifis na h-Èireann | Údarás na Gaeltachta, Gaoth Dobhair, Dùn nan Gall