Ceangal Turasachd

Fàilte gu CeangalG Turasachd! Tha luchd-turais agus turasachd mar thùsairean na Gàidhealtachd Choitcheann. Dèanaibh briog an seo airson gus goireasan is fiosrachadh feumail fhaighinn co dhiubh a tha thu a’ ruith gnothach-turasachd no a’ tadhal gus blasad ceart fhaighinn de chultar na Gàidhealtachd.

ceangalg-area-tourism
Is e na tha an amas nan duilleagan seo an t-uidheam agus na goireasan a tha a dhìth gus a’ chuid as fheàrr a thoirt air na dh’fhiosraicheas sibh den Ghàidhealtachd choitcheann a thoirt a dhuibh.

Tha TurasG na stiùireadh deatamach mun Ghàidhealtachd Choitcheann, le fiosrachadh air na làraichean eachdraidheil prìseil, uachdar na dùthcha agus na nithean cultarail air leth a tha againn.

Tha uidheam Gàidhlig airson Turasachd na shreath de ghoireasan-cànain gus cuideachadh ri gnìomhachasan-turasachd Gàidhlig – na h-Alba no na h-Èireann – a chleachdadh dhan fheum as fheàrr nan cuid obrach bho latha gu latha.