Ceangal Gàidhlig

Nì cleachdadh Gàidhlig na h-Alba no na h-Èireann cinnteach gun mair an cànan agus gum fàs e nas buntainniche ach tha e cuideachd mar mhìr deatamach de shoirbheas eaconamach nan coimhearsnachdan Gàidhlig ann an Alba agus ann an Èirinn.

ceangalg-area-gaelic

San earrann seo de stairsneach CheangalG, gheibh sibh cothrom air goireasan a chuireas ri ur comas a thaobh Gàidhlig. Co dhiubh a tha sibh ag iarraidh a bhith comasach air fàilte a chur an luchd-aoigheachd no air an luchd-chleachdaidh agaibh ann an Gàidhlig no a tha sibh ag iarraidh an cànan a chur air an làrach-lìn no air stuth-sanasachd agaibh, thigibh an seo gus taic luachmhor fhaighinn.