Ag Foghlaim ón gCuid is Fearr – Turasóireacht Chultúrtha

Samplaí de Dhea-chleachtas

Fionnbharr Ó Brolcháin

Réamhrá


Is éard a b’aidhm leis an bpíosa beag seo de thaighde deisce ná deich samplaí de rathúnas dea-chleachtais i dturasóireacht chultúrtha ar fud an tsaoil a bhaineann feidhm as teanga mhionlaigh mar chuid dá dtairiscíonn siad a chur ar fáil. B’fhéidir go mbeidh na cinn ar shocraigh mé orthu faoi dheireadh thiar agus, ar ndóigh, na cinn nár roghnaigh mé ina ndíol iontais. Mar shampla, d’fhéadfainn Oideas Gael [http://www.oideas-gael.com], fiontar turasóireachta cultúrtha de scoth an tsaoil a bhaineann na critéir amach gan aon agó, a chur ann ach níor chuireas. B’é mo thuairim, áfach, go mb’fhéidir nach mbeadh oiread le foghlaim ón sampla seo mar chur chuige inmharthana ó thaobh gnó i réimse Interreg IVA ós rud é go bhfuil a gcuid cúrsaí Gaeilge mar phríomhthairiscint seachas mar chuid den tairiscint dóibh. Bhí samplaí eile den scoth a d’fhág mé ar lár ábhairín gar do ghort an bhaile i mo bharúil. Áirítear leo seo Sabhal Mòr Ostaig , an coláiste ceannródaíoch Gàidhlige, a bhfuil baint aige le roinnt fiontar turasóireachta cultúrtha. Ná níor chuir mé isteach Cultúrlann McAdam Ó Fiaich , a chuireann tionscnaimh Ghaeilge chun cinn agus é ag oibriú mar ionad tarraingteach turasóireachta cultúrtha agus ionad cruinnithe. D’airigh mé, áfach, nach raibh sé cuí iad seo a chur isteach ós rud é gur iarradh an taighde seo ag CeangalG a bhfuil na heagraíochta seo mar chomhpháirtithe aige. D’fhág mé ar lár samplaí eile den scoth ar nós na féile Fraincise i réigiún Acadie stáit Atlantacha Cheanada, Festival Acadien de Caraquet. Sa chás seo, d’airigh mé nach mbeadh sí chomh húsáideach ós rud é go bhafuil baint aice le ceann de theangacha móra an domhain, cé go labhraítear í le mionlach sa réigiún áirithe seo.

Tugann an léaráid seo a leanas coimriú ar na 10 samplaí de mhionteangacha ar fud an domhain ar ar shocraigh mé i ndeireadh na dála. Níl aon struchtúr eagraíochta, cruth dlíthiúil nó misean a oireann ar gach ceann acu. Tá roinnt á ndreasú ag beartas rialtais agus cuid eile lonnaithe i bhfiontair pobal neamhbhrabúsacha agus cuid eile ina gcomhlachtaí bpríobháideacha i mbun brabúis. Áirítear leo ionaid chultúrtha, músaeim, dánlanna, ionaid saoire agus ionaid oideachais. Is samplaí de dhea-chleachtas iad go léir, ar féidir ceachtanna luachmhara a fhoghlaim uathu. D’airigh mé go raibh an réimse ó thaobh tíreolaíochta díreach ceart ós rud é go dtagann siad ó na mór-ranna, An Eoraip, Meiriceá agus An Astráil/Oceania. Caithfear admháil nach dtagann ceann ar bith as an Aifric ná as an Áis. Is Eorpaigh an chuid is mó acu, an limistéar is ábhartha do mhír CeangalG ‘Ár Scéal Á Scaipeadh’


Cnoc Suain - Teanga: Gaeilge - Tír: Éire

Forbhreathnú: Tá Cnoc Suain, suite taobh amuigh den Spidéal, Contae na Gaillimhe, ina ‘champas cultúrtha’ a dhéanann comóradh ar phobal, áit is oidhreacht leithleach.

Agus é le Gaeilgeoirí, ceoltóirí agus eolaithe dúlra, Dearbhaill Standún agus Charlie Troy, is éard is misean bunúsach leis “cultúr is oidhreacht na hÉireann a chur i láthair leis an sofaisticiúlacht agus an gcaighdeán ard a oireann dóibh gan a sláine ná a mbarántúlacht a lagú”. Is bunaitheoir í Dearbhaill, ar fonnadóir agus fidléir mór le rá í, de bhuíon cheoil na mban Dordán, a bhfuil cáil orthu as an meascán suntasach a chasann siad de cheol dúchais na hÉireann agus ceol baroque. Tá spéis mhór ag a fear céile Charlie, as Baile Átha Cliath ó dhúchas, agus ar eolaí timpeallachta agus múinteoir meánscoile é, i stair nádúrtha agus seandálaíocht Chonamara. D’fhorbair Charlie is Dearbhaill Cnoc Suain mar bhaile cnoic athchóirithe ar eastát príobháidach 200 acra de thír gharbh ghlan Chonamara. Suite sa cheantar Gaeltachta seo atá ag cur thar maoil le ceol, amhráin agus damhsa dúchasach, is áit lán d’iontas nádúrtha agus de spreagadh cultúrtha é, ina bhfuil conláistí nua-aimseartha a roghnaíodh go tomhaiste de chaighdeán ard (ach gan de chur isteach ort mar theilifís i ngach iostán agus mar sin de).

Is é fealsúnacht Chnoc Suain an timpeallacht ghlan nádúrtha seo a chaomhnú agus cultúr is traidisiúin leithleacha Chonamara a chothú. Is áit bheo í seachas músaem. Glacann cuairteoirí páirt i gcláír d’fhaid áirithe agus bítear ag súil go mbeidh siad páirteach go gníomhach seachas a bheith díreach ag breathnú ón imeall. Áirítear le himeachtaí ceardlanna Gaeilge, siúlóid sa phortach, ceardlanna ar phlandaí is ainmhithe áitiúla, fonnadóireacht ar an sean-nós, damhsa céilí, oícheanta béaloideasa, cláir litríochta, seisiúin agus eile. Bíonn muintir na háite féin i mbun go leor de na cláir seo agus iad na saineolaithe a bhíonn díocas orthu an deis a fháil a gcuid eolais chultúrtha agus timpeallachta a fuair siad a roinnt. Tá cláir déanta ag Charlie is Dearbhaill a bhíonn ag tarraingt ní hamháin daoine de bhunadh na hÉireann thar lear agus cuairteoirí allúracha eile ach muintir na hÉireann féin chomh maith a thugann cuairt ar Chnoc Suain chun aireachtaáil láidir faoi áit a fháil a thugann ar ais as an nua ina gcuid traidisiúin is béaloideasa iad. Is eispéireas láidir leithleach is barántúil é nach bhfuil cosúlacht dá laghad aige le leaganacha Disney de chultúr is d’oidhreacht na hÉireann a thugtar do thurasóirí go minic.


Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre - Teanga: Gàidhlig - Tír: Alba

Forbhreathnú: Is músaem agus gailearaí é Taigh Chearsabhagh a bhfuil gu leor duaiseanna bainte amach aige agus ina bhfuil bailiúchán grianghraf, ceardlanna ealaíne is ceardaíochta, slí dealbhóireachta, caifé agus siopa.

Agus é suite i sráidbhaile gleoite Loch na Madadh ar Oileán Uibhist Thuaidh, cíorann sé saol sóisialta, baile, eacnamaíoch, cultúrtha is religiúnda Uibhist Thuaidh, le héagsúlacht de dhéantúsáin mheallacacha ón 19ú is ón 20ú céad den chuid is mó. Tá bailiúchán ann d’ealaíon Albanach agus idirnáisiúnta agus píosaí ealaíne is ceardaíochta as an oileán féin. I dTaigh Chearsabhagh bíonn ócáidí filíochta, club scannán agus ceardlann cló ar siúl agus is comhpháirtíocht é idir Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath agus Cumann Ealaíne Uibhist a bhunaigh Iontaobhas Thaigh Chearsabhagh in 1993.

Tá Taigh Chearsabhagh suite ar chladach Limistéir Mhara Faoi Chaomhnú Speisialta. Fágann eiceolaíocht Uibhist, le mílte de thránna gan mhilleadh, machaire, cluainte, móinteach lán le locha lán d’uisce goirt agus roinnt de na carraigeacha is sine ar domhan, ina áit leithleach í, saibhir i gcultúr ag síneadh ar ais don tréimhse Neoiliteach. Tá an spéir agus an mhuir i mbarr réime i dtimpeallacht de chuid an Atlantaigh thiar a imríonn rian díreach ar shaol ealaíne is cultúrtha Thaigh Chearsabhagh.

Feiceann Taigh Chearsabhagh a chuid cruthaitheachta fréamhaithe ina áit, ina oidhreacht agus ina phobal féin. Le spreagadh ó shuíomh leithleach oileáin, bíonn taispeántas beoga agus clár for-rochtana ar siúl ar feadh na bliana. Is áit í ina gcasann daoine ar a chéile chun smaointe a roinnt, scileanna nua a fhoghlaim agus eolas a chur ar léirmhíniú cultúrtha atá samhlaíoch agus spreagthach. Tá a chuid oibre fréamhaithe i bpobal Uibhist agus na hearnálacha láidre cruthaitheachta is oidhreachta ann. Creideann sé i luach leithleasach is farsaing cultúrtha Inse Ghall, agus nochtann is forbraíonn sé é seo oiread agus is féidir. Tá tiomanta aige tacú le Plean Forbartha na Gàidhlige 2012 go 2017 agus cuireann a phlean féin ‘Our Place in the World 2013-2020’ béim air seo ar bhealach bunúsach is coincréideach. Go mór mór, bíonn iarracht ar siúl aige próifíl méadaithe a fháil don Ghàidhlig sna hearnálacha i mbun oidhreachta is turasóireachta agus breis úsáide den Ghàidhlig i léirmhíniú stair is cultúr na hAlban.


Galeri Caernarfon - Teanga: Breatnais - Tír: An Bhreatain Bheag

Forbhreathnú: ionad ina gcasann daoine cruthaitheacha ag obair trí mheán na Breatnaise ar a chéile, le smaointe nua a roinnt is a mhúnlú.

Is ionad dátheangach den scoth é a bhíonn ag freastal ar gach uile shórt: ealaín, scannáin, damhsa agus is taispeántas do scileanna cruthaitheacha scoileanna is coláistí an cheantair é freisin.

Is díol suntais é mar a d’éirigh leis agus a chuid misnigh ó bunaíodh é go luath sa mhílaois nua. Agus é ina fhiontar neamhbhrabúsach lonnaithe i bpobal, feidhmíonn sé mar Iontaobhas Forbartha. Is éard is fís dó “gur féidir rud ar bith a dhéanamh…trí smaointeoireacht chruthaitheach agus ghníomhú inbhuanaitheach.” Chun an fhís seo a bhaint amach, féachann an chuideachta le “tograí inbhuanaithe a chur i bhfeidhm ar bhealach cruthaitheach chun cumas cultúrtha, eacnamaíoch is timpeallachta an phobail áitiúil agus thart faoi a bhaint amach”.

Tá an tIontaobhas freagrach as bunú is cur i bhfeidhm tograí is scéimeanna áirithe sa phobal áitiúil, lean n-áirítear forbairt réadmhaoine, togra ealaíon do ghasúir is do dhaoine óga, úinéireacht is reáchtáil Galeri Creative Enterprise Centre agus POSIB Consultancy Services a roinnean saineolas i dtograí athfhoráis, bainistiú tograí agus traenáil.

I measc na nduaiseanna is na n-éachtaí atá bainte amach aige tá RIBA (Royal Institute of British Architects) ‘Award 2005’, Menter a Busnes (Business and Enterprise) ‘2005 Eisteddfod Award’, Gwynedd ‘Business Bilingual Business Award 2011’ agus ‘Social Enterprise of The Year Wales 2013’.


Kafe Antzokia - Teanga: Bascais - Tír: An Spáinn

Forbhreathnú: Bhí aithne ar Kafe Antzokia, a d’oscail in 1995 i lár Bhilbao, mar an San Vicente Cinema tráth. Chun an phictiúrlann a athchóiriú, b’éigean na suíocháin ar fad a bhaint de agus cistin is ceithre bheár a chur ann, chun go mbeadh sé ina ionad ilchuspóra.

Curtha chun cinn ag cumann cultúrtha Zenbat Gara, tosaíodh an togra ag dream de mhúinteoirí Bascaise. I gcathair mar nach bhfuil luchd labhartha na Bascaise ina dtromlach, bhí easpa áiteanna in Bilbao ina bhféadfadh mic léinn an teanga a labhairt taobh amigh den teagasc ar bhealach nádúrtha. Dearadh mar ionad cruinnithe chainteoirí dúchais is d’fhoghlaimeoirí araon freisin é. Bhí sé tábhachtach é a lonnú in Bilbao chun pobal Bascaise na cathrach a neartú, á spreagadh ag togra féinchothabhálach ó thaobh eacnamaíochta de.

Ó bunaíodh é, d’éirigh Kafe Antzokia ina ionad cruinnithe clúiteach do chainteoirí Bascaise agus bíonn roinnt imeachtaí le healaíontórí Bascacha is idirnáisiúnta araon ar siúl ann. Bíonn bia blasta den scoth á réitrach ag na cócairí ann ag am lóin agus é ag freastal ar thart ar 200 duine. I ndiaidh gach coirme ceoil san oíche, bíonn Kafe Antzokia ag cur thar maoil le daoina ag damhsa is ag ól go dtí go mall. I measc an cheoil ann de ghnáth bíonn roc, pap is reaggae Bascach is idirnáisúnta agus stíleanna neamhchoitianta eile nach iad.

Ag Kafe Antzokia freisin tá Bilbo Hiria Irratia, raidió pobail do mhuintir na Bascaise a chraolann do mhór-cheantar Bhilbao agus acadamh Bascaise, Euskaltegi Gabriel Aresti. Le thart faoi 1500 de mhic léinn ann, is é seo príomhionad teagaisc na Bascaise do dhaoine fásta i réigiún na mBascach. Ceangailte le Zenbat Gara freisin, eagraíonn an t-acadamh seo go leor dá chuid imeachtaí san ionad ar nós comhdhálacha, ceardlanna, féilte, taispeántas dráma agis mar sin de. I ndiaidh oscailt Kafe Antzokia, d’oscail sé ceann eile Kafe Antzokia in Ondarroa in 2002, le mórán an bhéim chéanna ar chultúr is ar theanga na mBascach. Ansin, eagraíonn cumann Zenbat Gara neart imeachtaí ar nós Lagun Artean Kantari, seisiún oscailte d’amhráin Bhascaise an lae inniu is inné, Urbeltzen Dantza Ganbara le haghaidh rincí Bascacha ar an sean-nós agus Ane Monna, Oskola eta Karramarroi, grúpa dráma do pháistí.


Museo de Pobo Galego - Teanga: Gailísis - Tír: An Spáinn

Forbhreathnú: In Museo do Pobo Galego (“Músaem Muintir na Gailíse” i nGaeilge), tá oidhreacht chultúrtha na Gailíse le feiceáil ag seanChlochar San Domingo de Bonaval.

Tá an músaem suite ar chnoc taobh amuigh de bhallaí na cathrach stairiúla, Santiago de Compostela, le hais an bhóthair ar a siúladh deoraithe Dé san 17ú agus san 18ú céad. Tugann an músaem le chéile, caomhnaíonn sé agus déanann staidéar ina chuid seomraí ar shamplaí de chultúr spioradálta is ábhartha. Déantar bailiúchán buan an mhúsaeim a roinnt i seomraí de réir téama mar an mhuir, trádáil, an tuath, éadach, ceol, gnáthógaí, ailtireacht agus mar sin ar aghaidh. Tá ranna faoi leith ann freisin atá tiomanta do sheandálaíocht agus phéintéireacht is dhealbhóireacht. Cé is moite dá bhailiúchán buan, eagraíonn an músaem imeachtaí eile go rialta ar nós taispeántas, cúrsaí, comhdhálacha agus foilsiú téacsanna. Eagraítear taispeántais éagsúla de chuid an lae inniu go rialta ar éagsúlacht ábhar. Féachann rogha is eagrú na bpíosaí le fís a chruthú de shintéis idir na gnéithe éagsúla de chultúr na Gailíse.

Tá staighre thriarach shuntasach le Domingo de Andrade a nascann an clabhstra le hurláir éagsúla an fhoirgnimh. I séipéal an chlochair, as a mbaintear feidhm ó thráth go chéile le haghaidh taispeántas sealacha, tá Teampall na nGailíseach Cáiliúla ina bhfuil daoine mór le rá i gcultúr na nGailíseach curtha. Faigheann an cuairteoir an-bhlas go deo den teanga mar go bhfuil na comharthaí is na póstaier a úsáidtear ann dátheangach cé gur féidir an Guía do Visitante a cheannach i dteangacha eile. Is é an míbhuntáiste atá ann go mb’fhéidir nach bhfaighidh cuairteoirí allúracha áirithe d’eolas ar chultúr Gailíseach ach ag breathnú ar na nithe taobh thiar de chásanna gloine.


Folkshegeskoalle Schylgeralân - Teanga: Freaslainnis - Tír: An Ísiltír

Forbhreathnú: Cuireadh Folkshegeskoalle ar bun in 1948 mar ionad oideachais agus ionad cruinnithe do dhaoine Freaslannacha. Chuir na cruinnithe ar a gcumas dóibh eolas a chur ar a dteanga is a gcultúr féin agus ceisteanna sóisialta a phlé.

Tógadh an Folkshegeskoalle ar bhonn buncar ón Dara Cogadh Domhanda i stíl chairdiúil Lochlannach. Cuireann sé lóistín ar fáil d’oiread is 100 duine agus bíonn 35 éigin de chúrsaí is d’imeachtaí ar siúl aige. Bíonn an lóistín oiriúnach is tarraingteach do scoileanna ach tagann go leor daoine ann díreach chun blas a fháil le linn a gcuid turas lae go hoileán álainn Terschelling.

Inniu, tógann aíonna cúrsaí is ceardlanna i bpéintéireacht an dúlra, in amhánaíocht, i ndealbhóireacht, grianghrafadóireacht, dráma, filíocht, scéalaíocht, damhsa machnaimh agus Fraslainnis féin. Roinntear iad seo i gceithre chatagóir: cúrsaí cruthaitheacha, dúlra, machnamh agus Freaslainnis/cultúr Freaslannach. Tá fréamhacha Folkshegeskoalle’s le feiceáil fós, mar atá ina gcuid cúrsaí ar Fhreaslainnis agus cultúr Freaslannach. Ar feadh breis agus caoga bliain, tháinig daoine ann chun baint fúthu, chun bualadh ar a chéile agus a n-aitheantas féin a fhorbairt. Tagann siad i gcónaí chun iad féin a lorg, cur lena gcuid cruthaitheachta agus eolas a chur ar an dúlra. Coinníonn an Folkshegeskoalle an t-aitheantas láidir Freaslannach seo. Is suíomh dátheangach é agus mar sin ina lán seomraí codlata bíonn dán Freaslainnise nó Ollainnise ann. Déanann sé seo freisin trí chláir mhalartaithe agus trí theagmháil le grúpaí mionteangacha san Eoraip.

Tá Éiceathurasóireacht thar a bheith tábhachtach don Folkshegeskoalle anois. Ó 2010, tá na riachtanais maidir le lipéad timpeallachta ECEAT (European Centre for Eco and Agro Tourism) bainte amach aige agus liostáiltear é in Green Holiday Guide a oireann go binn don Folkshegeskoalle agus an suíomh leithleach aige sna coillte.


Sámi Cultural Centre Sajos - Teanga: Sámi - Tír: An Fhionlainn

Forbhreathnú: Is é Ionad Cultúrtha Sámi Sajos, suite in Inari, An Fhionlainn, ionad cultúir is riaracháin muintir Sámi agus é ag feidmhmiú chomh maith mar spás comhdhálacha is ócáidí.

Is foirgneamh thar a bheith nua-aimseartha é, ag baint feidhme as an eolas is déanaí i dteicneolaíocht comhdhálacha, ina dhúchasach allúrach ar chladach Loch Inari, éagsúlacht imeachtaí ó ghlacadh sosa go fuinniúil agus timpeallacht foghlama gan deabhadh. Cuireadh críoch leis an bhfoirgneamh in Eanáir 2012 agus thosaigh sé in Aibreán 2012. Tá sé dorcha ar an taobh amuigh agus de ghiúis bhán istigh. B’fhurasta neart adhmaid a roghnú d’fhoirgneamh atá ag iarraidh cultúr Sámi a chur in iúl. Múnlaíodh an t-ionad mórán mar chros, rud a chruthaigh clóis éagsúla agus a n-aghaidh ar nithe tarraingteacha nádúrtha nó de dhéantús an duine sa chóngaracht agus ag nasc an fhoirgnimh lena thimpeallacht. Múnlaíodh an cruth go cúramach gan dochar a dhéanamh do chrainn aosta ós rud é go bhfásann siad seo thar a bhith mall faoi na críocha seo. Cé gur limistéar uirbeach beag é Inari, tá músaem Sámi den scoth Siida agus foirgneamh suntasach seo Sajos ann.

Is éard is cuspóir don Ionad ná deiseanna níos fearr a chur ar fáil do mhuintir dhúchasach na Sámi san Fhionlainn chun a dteanga, a gcultúr agus a gcuid imeachtaí gnó féin a chaomhnú is a fhorbairt chomh maith le féinrialtas cultúrtha a bhainistiú is a fhorbairt agus coinníolacha maireachtála i gcoitinne a fhorbairt. Bíonn rudaí éagsúla ar siúl sna háiteanna éagsúla, rud a fhágann spás mór fairisng mar phasáiste ina lár, mar a bhfuil áiteanna móra cruinne halla na parlaiminte agus an t-ionad éisteachta. Baintear feidhm as an bhfoirgneamh go hiomlán agus é ag cur neart seirbhísí ar fáil do mhuintir Sámi chun baint fúthu agus cur mar bhunús lena gcúlra teanga is cultúrtha agus gineann sé ioncam in aghaidh costais reáchtála mar an t-ionad comhdhálacha is ócáidí is mó sa Laplainn thuaidh. In Ionad Cultúrtha na Sámi tá Institiúid Oideachais Sámi, Leabharlann Sámi, Cartlann Sámi, Áisínteacht Riaracháin Stáit Réigiúnda na Laplainne, Siopa Sámi Duodji na Fionlainne, bialann Galla restaurant, seirbhísí comdhálacha is ócáidí, iad seo ar fad de bhreis air Pharlaimint na Sámi. Rud is spéisiúil, tugtar mar ainm air Sajos (a bhfuil an bhrí aige an suíomh ar a mbíonn daoine ag campáil ar feadh tamaill níos faide) seachas Sámediggi (Parlaimint na Sámi). Tugann go bhfuil sé ina fhoirgneamh ilfheidhme é ceachtanna tábhachtacha mar gheall ar mar ba cheart do phobail dhúchasacha i ngach ball foirgnimh a dhearadh chun a gcuid cultúr a chabhrú is a chur chun cinn.


Kapawi Ecolodge & Reserve - Teanga: Achuar - Tír: Ecuador

Forbhreathnú:  oscail Kapawi Ecolodge & Reserve in 1996 mar chomhpháirtíocht leithleach idir Canodros, cuideachta turasóireachta in Eacuadór agus muintir Achuar.

Bhí fís ag lán na beirte acu faoi thogra a bheadh inmharthana go heacnamaíoch a thógáil a chuirfeadh le caomhnú na dtoicí cultúrtha is timpeallachta i bhforaois bháistí Amasáineach Eacuadóir. D’aistrigh Canodros úinéireacht Kapawi Ecolodge & Reserve don Achuar in 2008. Oibrítear an togra anois leis an Achuar tríd an oibritheoir turas CEKSA (Complejo Ecoturistico Kapawi Sociedad Anonima), struchtúr dlíthiúil i mbun úinéireacht, oibriúchán is bainsitíocht an lóiste.

Tá Kapawi Ecolodge & Reserve ar cheann de na héicealóistí is iargúlta, is freagraí ó thaobh na éiceolaíochta de agus is ciallmhaire go cultúrtha san Amazon. Cuireann cuairt ann le pobail shóisiachultúrtha inmharthana agus caomhnú timpeallachta ar leith. Is réigiún iargúlta agus ársa é, gan bhaint le logadóireacht, mianach, ná asbhaint peitril. Dearadh mar ionad turasóirí é chun seirbhísí inmharthana a fhorbairt i gcleachtaí gan dochar don timpeallacht, i gcáilíocht agus i gcaighdeáin idirnáisiúnta a thugann eispéireas iomlán do chuairteoirí agus a ligeann le forbairt shóiseacnamaíoch na nAchuar a choinnítear ar an eolas go hiomlán faoi imeachtaí na cuideachta.


Hotel Taselotzin - Teanga: Nahuat - Tír: Meicsiceo

Forbhreathnú: Go déanach sna 1980anna, bunaíodh an comharchumann, Maeseualsiuamej Mosenyolchicananij (“mná dúchais ag obair le chéile”), le grúpa de mhná dúchais de chuid Nahua.

Tháinig na mná as municipio Cuetzalan, in Sierra Norte Puebla, 180cm ó Chathair Puebla, Meicsiceo. Thug siad oiliúint dóibh féin agus spreag siad úsáid a dteanga dhúchais ina measc féin ós rud é go bhfaca siad comharthaí go raibh sí ag tréigean is ag meath. Ba thart faoi lár na 1990anna a nocht an tuairim mar gheall ar Éicóstán. Bheartaigh siad go mbeadh sé seo tuathúil, ag freastal ar éiceathurasóireacht agus go nochtfadh sé a n-oidhreacht eitneach. Is é an rud ba mhó a theastaigh uathu ná rud beag de bhreis ar díreach cuid na hoíche a thairiscint ach táirge úr nua turasóireachta a thabharfadh isteach an timpeallacht thart timpeall orthu agus a n-oidhreacht chultúrtha. Fuair na mná maoiniú ó eagrachtaí éagsúla idir náisiúnta is idirnáisiúnta agus le hinfheistíocht ar dtús as a gcuid airgid féin cheannaigh siad talamh chun óstán álainn a thógáil.

I Meán Fómhair 1997 d’oscail siad an t-óstán, an chéad éicóstán faoi úinéireacht is bhainistíocht grúpa ban de chuid na Nahua. Caomhnaíonn Óstán Taselotzin oidhreacht chultúrtha, traidisiúin is teanga na Nahua agus cinntíonn sé inmhartanacht ó thaobh teanga. Is éard is mana dó “ag casadh le dúlra agus ár bhfréamhacha arís”. I ndiaidh dóibh an t-óstán a oscailt, thóg a lán de na mná cúrsaí chun go mbeidís in ann mionchúrsaí agus ceardlanna a thairiscint do mhic léinn agus do chuairteoirí eile. D’aontaigh siad clár iomlánaithe a fhorbairt lena n-áirítear eolas mar gheall ar a n-oidhreacht, a nósanna, a dtraidisiúin, a gcultúr is a dteanga chomh maith le scéal an óstáin a insint. B’é príomhchuspóir na gcúrsaí seo cur le feasacht faoin timpeallacht nádúrtha agus eolas a scaipeadh faoi chultúr na Nahua. Agus é á thairiscint mar sheirbhís sa bhreis do chuairteoirí, is ceann de nearta an óstáin é leigheas nádúrtha le pobail éagsúla de mhná dúchais ag saothrú is ag scaipeadh lusanna mar bheatha.

Inniu tá Óstán Taselotzin á reáchtáil go huile is go hiomlán leis na 44 de mhná ar ball iad de. Mar mhalairt ar a gcuid oibre ag an óstán, baineann na mná tairbhe as an mbrabús ann chun tacú lena dteaghlaigh le bia, éadach is gallúnach. Tógann siad a bhfuil ag teastáil uathu agus roinneann an chuid eile: tá mothú láidir coimhoibrithe ag muintir Nahua i gcónaí. Fáiltíonn an t-óstán turasóirí de chuid Mheicsiceo agus iad ag iarraidh teitheadh ó fhuadar na cathrach, chomh maith le turasóirí idirnáisiúnta agus iad ag baint taitnimh as laethanta plódaithe an mhargaidh air shráideanna duirlogacha Cuetzalan, agus é thar a bheith tarraingteach dóibh agus thar a bheith éagsúil ó thaobh cultúir le Meicsiceo na Spáinnise. Déanann an t-óstán a chuid dramhaíle organaí a athchúrsáil, tá córas aige chun uisce báistí a bhailiú agus a bhuaint, úsáideann sé ábhar orgánach muirínithe chun an gairdín a leasú, tá spásanna glasa tiomanta aige chun aeráid ghlan a chinntiú agus réitíonn sé béilí le glasraí de chuid na háite. Saothraíonn na gairdíní méithe ar thailte an óstáin lusanna don bhialann, piotail rós le haghaidh an ghallúnaigh lámhdhéanta agus bláthanna oráiste le haghaidh tae. Bíonn an fhoireann cúramach gan tionchar a imirt ar an talamh óir tá aire don talamh tábhachtach mar nós de chuid na Nahua. Is dearadh discréideach ailtireachta é, ina chothromaíocht leis an dúlra. Ag baint feidhme as a gcuid eolais agus cultúir, tá na mná dúchais seo ar thús cadhnaíochta i bhforbairt inmharthana a bpobal.


Potiki Adventures - Teanga: Maori - Tír: An Nua-Shéalainn

Forbhreathnú: Is éard is Potiki Adventures ann cuideachta turasóireachta de chuid na Maori, agus é mar aidhmh acu cabhrú le cuairteoirí chun eolas a chur ar Réigiún Auckland agus/nó Oileán Waiheke ó dhearcadh Maori.

Bunaíodh in 2004 é leis an bhfís táirgí is seirbhísí a chur ar fáil do chuairteoirí as tíortha thar lear ag an leibhéal is fearr amuigh agus fostaíocht a thabhairt do na Maoiri i dtimpeallacht a dhéanann comóradh ar maireachtáil is obair de réir nósanna, luacha is cultúr na Maori. Tugann turasóirí cuairt ar áiteanna suntasacha a thugann tuiscint dóibh faoi mhodh maireachtála na Maori, cleachtaí ealaíne an lae inniu is inné agus scéalta ársa faoin talamh, faoi na daoine agus faoin gcultúr. Tugann an chuideachta deis do chuairteoirí go hAotearoa/Nua-Shéalainn teagmháil a dhéanamh leis na Maori ar bhealach a dhéanann comóradh ar chultúr na Maori as a stair, gur tháinig sí beo trí asamhlú is choilíneacht go dtí mar atá sé beo i saol an lae inniu. Tugann turas de chuid Potiki Adventures léargas faoi chultúr Maori nach mbeadh inrochtana do thurasóirí ar mhodh eile. Is iad The Island Maori Experience, Specialised Auckland Day Tour agus Marae Stay na turais is mó ráchairt atá á dtairiscint faoi láthair. Do ghrúpaí áitiúla agus idirnáisiúnta, cuireann an Marae Stay béim ar cheardlanna is imeachtaí eachtraíochta amuigh le foghlaim faoi chultúr.

Tá clú ar Potiki Adventures freisin as a chuid oibre i bpobail na Maori, agus é ag reáchtáil clár do dhaoine óga trí marae bunaithe i bpobail. Gach bliain bíonn an chuideachta ag obair le thart ar 300 de dhaoine óga de chuid na Maori, ag baint feidhme as oideachas amuigh faoin spéir mar an meán. Is cuid thar a bheith tábhachtach den chuideachta an obair seo agus í ag infheistiú i sláinte is i gceannas muintir is pobail Maoro sa todhchaí. Ainmníodh Potiki Adventures le haghaidh roinnt duaiseanna gnó is turasóireachta, lena n-áirítear Maori Women’s Welfare Incorporation Best Maori Women in Business Award agus Her Business Magazine Business Awards.


Seo thíos forbhreathnú gearr ar gach sampla le roinnt grianghraf mar shamplaí chun críocha taispeána.