Seo Sinn – An tSeanBheairic

An tSeanBheairic – Ionad Turasóireachta na gCroisbhealach

Turas Malartúcháin go hUibhist le CeangalG

Tá an tSean Bheairic ina hionad cultúrtha, oidhreachta, ealaíon agus turasóireachta atá lonnaithe i mbaile an Fháil Charraigh i nGaeltacht Thír Chonaill. Ghlac triúr ball den tSeanBheairic páirt sa turas malartúcháin a bhí ar siúl ón Domhnach 15ú Feabhrú go Déardaoin 19ú Feabhra. Is iad na daoine a bhí i gceist:

 • Máire Ní Chasaide, bainisteoir na Sean Bheairice
 • Micheál MacAoidh (ball den bhord agus oifigeach ealaíon is cultúrtha ag an tSean Bheairic)
 • agus Claire Nic Ruairí (fonnadóir cónaitheach ar scoláireacht Éamoinn Ghráinne)

Roghnaíodh Uibhist de bhrí gur thug Ceòlas cuairt ar an Sean Bhearaic níos túisce i mbliana. Fuair muid amach go raibh obair mórán den chineál céanna ar siúl ag Ceòlas agus a bhí againn féin agus go raibh deacrachtaí agus cásanna cineál mar an gcéanna acu sna réimsí ealaíne, eagrúcháin agus maoinithe.

B’ iad spriocanna an turais:

 • Naisc a mhúnlú le fonnadóirí ar an sean-nós agus le grúpaí a chuireann an cultúr dúchasach chun cinn agus deiseanna maidir le comhoibriú a thapú.
 • Iniúchadh a dhéanamh ar mar a d’fhorbair eagraíochtaí cultúrtha eile fonnadóireacht agus ceol ar an oileán.
 • Eolas a fháil ar mar a d’fhás ionaid chultúrtha ar oileán agus foghlaim óna n-éachtaí, óna ndeá-chleachtas agus óna gcuid eispéiris.
 • Breathnú ar fhéidearthachtaí maidir le comhoibriú amach anseo le heagraíochtaí in Uibhist.
 • Bhí súil ag Claire, ár bhfonnadóir cónaitheach, casadh le fonnadóirí eile agus cosúlachtaí fonnadóireachta a chíoradh le feiceáil an raibh bealaí ann chun fonnadóirí ón dá limistéar le chéile.

Bhí lón againn le hIain Mac Dónaill, an píobaire. Thug sé léargas dúinn ar stair, chultúr agus shocheacnamaíocht an oileáin. Chas muid le fonnadóirí an Chlachain ar an gcéad oíche againn agus rinne muid freastal ar a gcleachtadh. Thug seo deis do Chlaire foghlaim faoi amhráin an oileáin, na cosúlachtaí idir an dá stóras agus dúinne feiceáil mar a d’fhéadfadh muid oibriú as lámha a chéile.

Taigh Chearsabhagh

Ba mhór an tairbhe é seo. Thug an bainisteoir ginearálta, Tormod MacLeòid, an coimeádaí Gayle Meikle agus an t-Oifigeach Oidhreachta, anna NicIlip, cuairt phointeáilte thart faoin ionad ealaíon agus an-léargas ar mar a dhéantar an t-ionad a reáchtáil agus mar a bhfuil d’éachtaí bainte amach aige. Ós rud é go bhfuil Taigfh Chearsabhagh chun tosaigh ar an Sean Bheairic maidir le forbairt, d’éirigh linn an t-uafás a fhoghlaim maidir le smaointe, deá-chleachtas agus bainistíocht fhónta. Rud a bhí thar a bheith tairbheach ná díospóireacht faoi mar a d’éirigh le Taigh Chearsabhagh leis an aonad/siopa díolta ceird ann (réimse atá an tSean Bheairic ag iarraidh forbairt). D’fhoghlaim muid freisin faoin mbealach is fearr chun aonaid a líonadh agus cén cineál ceirdeanna / fiontar dúchasacha atá indéanta.

Ollscoiil na Gaeltachta agus na nOileán: An Teastas Náisiúnta Ealaíne agus Deartha

Tugadh cuairt phointeáilte dúinn thart faoin stiúideo agus léargas ar an gcúrsa BA atá á thairiscint ar Uibhist. Bhí díospóireacht againn faoi ranganna ealaíne a reáchtáil sa Sean Bheairic agus bhí stiúrthóirí an chúrsa in ann comhairle luachmhar a thabhairt dúinn.

Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán: BA i gCeol ar Bheinn a’ Bhaghla

Thug riarthóir an chúrsa Anna Wendy Stevenson turas faoin gcampas dúinn agus léargas ar mar a shíneann an ollscoil amach chun an phobail chomh maith. Bhí deis againn freastal ar ranganna le mic léinn sa mheánscoil. Arís, fuair muid comhairle den scoth ar conas ranganna is cúrsa ceoil a reáchtáil, na constaicí at’a i gceist agus na bealaí chun an pobal a thabhairt isteach.

Casadh le Ceòlas agus oíche fonnadóireachta i dteach in Uibhist

Chas muid le Mary Schmoller, bainisteoir Ceòlas, agus bhí comhrá againn maidir le bheith ag obair le chéile. D’eagraigh Ceòlas oíche fonnadóireachta le neart fonnadóirí as an oileán. Bhí oíche den scoth ann!

Naisc a bhfuil súil againn iad a fhorbairt:

 • Bainisteoir na Sean Bheairice le coinneáil i dteagmháil le Tormod MacLeòid (bainisteoir Taigh Chearsabhagh) chun comhairle a fháil faoi fhorbairt aonad díolacháin na Sean Bheairice agus i réimsí eile.
 • An tSean Bheairic le iniúchadh a dhéanamh faoi dheiseanna chun deiseanna nó léachtaí a mhalartú.
 • An tSean Bheairic chun eolas a thabhairt faoi chúrsaí ollscoile agus iniúchadh a dhéanamh faoi dheiseanna do na mic léinn (ealaíona agus ceol araon) i dTír Chonaill.
 • An tSean Bheairic le cuidiú chun eolas a thabhairt faoi dheiseanna cónaitheachta in Taigh Chearsabhagh.
 • Ceòlas agus an tSean Bheairic le iniúchadh a dhéanamh faoi dheiseanna a bheith ag obair le chéile ar thionscnaimh (cónaitheachtaí malartúcháin, malartú/ranganna amhrán ar skype).