TurasG seolta ag Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis

Chuir an seinneadair cliùiteach Julie Fowlis agus Probhaist a’ Bhaile Mhòir Alasdair Greumach làrach-lìn tionnsgalach air turasachd chultarail gus na ceanglaichean eadar Gàidhealtachd na h-Alba agus Gàidhealtachd na h-Èireann air bhog ann an Inbhir Nis an ath sheachdain. Agus i dìreach air tilleadh bho Dhuaisean-ciùil na h-Alba mar a’ chiad neach-ealain Gàidhlig a fhuair urram taobh ri urramaich […]

Ar Sgeul ga Sgapadh – A’ Ghàidhealtachd Choitcheann Ag Cleachdadh Turasachd Chulturail gus Ar Cuid Comais a Thoirt gu Buil

Bidh luchd-solair turasachd chultarail à Alba is Èirinn a’ dèanamh air Tìr Chonaill sa Ghearran don chiad tachartas mhòr ann am pròiseact Ceangal G, co-labhairt air mar a dh’fhaodas turasachd chultarail ar cuid comas a sgaoileadh. Is e Ar Sgeul ga Sgapadh – A’ Ghàidhealtachd Choitcheann an t-ainm a tha air co-labhairt a thèid a […]