Fàilte gu CeangalG! Tha sinn ag iarraidh gun lorg is gun leasaich sibh còmhla rinn ‘a’ Ghàidhealtachd Choitcheann’, a tha na togail-inntinn ùr do luchd-turais, luchd-gnìomhachais agus do bhuidhnean-stàite mu Ghàidhealtachd na h-Alba is na h-Eìreann. Seo an doras a-steach dhuibh don Ghàidhealtachd Choitcheann!
CEANGAL GÀIDHLIG
Tha CeangalG na phròiseact a tha maoinichte leis an Aonadh Eòrpach is a chaidh a stèidheachadh … barrachd
Tha luchd-turais agus turasachd mar thùsairean na Gàidhealtachd Choitcheann … barrachd
CEANGAL
TURASACHD
CEANGAL
NAN EALAIN
Tha luchd-ealain nam fiosaichean mun Ghàidhealtachd Choitcheann. Dèanaibh briog … barrachd
Bha coimhearsnachdan na Gàidhealtachd ann an Alba is Èirinn diongmhalta is adhartach … barrachd
CEANGAL
CHOIMHEARS-
NACHDAN
Bha sgeulachdan aig cridhe dualchas nan Gàidheal riamh. Tha àite deatamach aig glùin… barrachd
CEANGAL NAM MEADHANAN